ตั้งค่า AllStar Link Node ให้รองรับการเชื่อมต่อจาก Echolink

ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมจาก Echolink

ก่อนอื่นเราจะต้องทราบข้อมูลต่าง ๆ จากระบบ Echolink ก่อน เช่นสัญญาณเรียกขานที่จะใช้ในระบบ Echolink, รหัสผ่านในระบบของ Echolink และหมายเลข Echolink Node สำหรับการสมัครใช้งาน Echolink ผมไม่ขอกล่าวนะครับเพราะเชื่อว่าหลาย ๆ ท่านน่าจะมีประสบการณ์ในการใช้งาน Echolink มามากกว่าผม

การตั้งค่าระบบ Network ที่จำเป็นในการเชื่อมต่อ

สำหรับการที่จะให้เชื่อมต่อ Echolink เข้ามาได้นั้นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีคือระบบ IP ที่สามารถ Forward Port เข้ามาจากภายนอกให้ถึงโหนด AllStar Link ตามหมายเลข Port ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

Protocol UDP หมายเลข Port 5198
Protocol UDP หมายเลข Port 5199
Protocol TCP หมายเลข Port 5200

เริ่มตั้งค่า AllStar Link

ให้ใช้โปรแกรม Putty เพื่อ Login เข้าระบบของ AllStar Link เพื่อตั้งค่าต่าง ๆ

ภาพตัวอย่างหลังจากใช้โปรแกรม Putty รีโมทเข้าไปใน AllStar Link
cd /etc/asterisk
ภาพตัวอย่างการใช้คำสั่งเปลี่ยน Directory ไปอยู่ที่ /etc/asterisk
sudo pico echolink.conf
ภาพตัวอย่างการใช้คำสั่งเพื่อแก้ไขไฟล์ echolink.conf
ภาพตัวอย่างข้อมูลเดิมของไฟล์ echolink.conf
call = สัญญาณเรียกขานในระบบ Echolink เช่น HS2BMI-L (แนะนำให้ใช้ -L)
pwd = รหัสผ่านของ Echolink เช่น 12345678
name = ชื่อของเจ้าของสถานี Echolink เช่น Suttipong
qth = พื้นที่ ๆ สถานี Echolink ตั้งอยู่ เช่น Bangkok
email = e-mail ติดต่อของสถานี Echolink เช่น hs2bmi@gmail.com
node = หมายเลขโหนดของ Echolink ซึ่งดูได้จากระบบของ Echolink
astnode = หมายเลขโหนดของ AllStar Link เช่น 55087
lat = Latitude เช่น 12.00000
long = Longitude เช่น 100.00000
freq = ความถี่ของสถานี Echolink ที่เปิดอยู่ เช่น 145.0000
tone = ความถี่ Tone ถ้ามีการใช้งาน เช่น 88.5
power = กำลังส่งของสถานี เช่น 0
maxstns = กำหนดจำนวนสถานีที่สามารถเชื่อมเข้ามาได้ เช่น 20
ภาพตัวอย่างหลังจากแก้ไขข้อมูลในไฟล์ echolink.conf
sudo pico modules.conf
ภาพตัวอย่างการใช้คำสั่งเพื่อแก้ไขไฟล์ modules.conf
ภาพตัวอย่างหลังจากแก้ไขข้อมูลในไฟล์ modules.conf
sudo astres.sh
ภาพตัวอย่างการใช้คำสั่งเพื่อเริ่มโหลดการทำงานใหม่ของ AllStar Link
ภาพตัวอย่างการค้นหาสัญญาณเรียกขานของสถานีจากหน้าเว็บของ Echolink
ภาพตัวอย่างการตรวจสอบสถานะ Validation ของสัญญาณเรียกขาน
ภาพตัวอย่างการใช้ Application Echolink เชื่อมต่อไปยัง HS2BMI-L
ภาพตัวอย่างสถานีของ Echolink ที่เชื่อมต่อเข้ามาในระบบของ AllStar Link
QR Code LINE Openchat AllStar Link
QR Code LINE Openchat XLX822

--

--

Digital Ham Radio on Thailand

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store