ติดตั้ง Allmon2 และ Supermon ให้ AllStar Link Node

ทดสอบเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์

เราสามารถทดสอบเรียกใช้งานหน้าเว็บไซต์ Allmon2 และ Supermon ได้ง่าย ๆ โดยระบุหมายเลข IP Address ของ Raspberry Pi แล้วตามด้วย allmon2 หรือ supermon ตัวอย่างเช่นหมายเลข IP ของ AllStar Link ของผมเป็น 192.168.77.92 ผมก็จะต้องพิมพ์
http://192.168.77.92/allmon2 สำหรับ Allmon2 หรือ
http://192.168.77.91/supermon สำหรับ Supermon

ภาพตัวอย่างการเปิดหน้าเว็บ Allmon2 ก่อนการตั้งค่า
ภาพตัวอย่างหน้าเว็บที่แจ้งไม่พบข้อมูลไฟล์ allmon.ini.php
sudo wget https://allstar.xlx822.com/allmon.ini.example -O /var/www/html/allmon2/allmon.ini.php--- สองบรรทัดด้านบนเป็นบรรทัดเดียวกัน ---
ภาพตัวอย่างการใช้คำสั่งดาวน์โหลดไฟล์ allmon.ini.php
ภาพตัวอย่างหมายเลขโหนดจะเป็น 00000
ภาพตัวอย่างหน้าเว็บ Supermon ก่อนการตั้งค่า

เริ่มตั้งค่า Allmon2

ให้รีโมทเข้า AllStar ของเราและใช้คำสั่งย้าย Directory ไปที่ /etc/asterisk
และใช้คำสั่งเพื่อแก้ไขไฟล์ manager.conf เพื่อไปกำหนดรหัสผ่านของ Asterisk

cd /etc/asterisk
sudo nano manager.conf
ภาพตัวอย่างการใช้คำสั่งเพื่อแก้ไขไฟล์ /etc/asterisk/manager.conf
ภาพตัวอย่างการกำหนดรหัสผ่านในไฟล์ /etc/asterisk/manager.conf
cd /var/www/html/allmon2
ภาพตัวอย่างการใช้คำสั่งเปลี่ยน Directory ไปที่ /var/www/html/allmon2
sudo nano allmon.ini.php
ภาพตัวอย่างการใช้คำสั่งเพื่อแก้ไขไฟล์ allmon.ini.php
ภาพตัวอย่างการกำหนดหมายเลขโหนดและรหัสผ่านที่ต้องการ
sudo htpasswd -cB .htpasswd admin

ข้อควรระวัง!!!

การใส่ระหัสผ่านสำหรับระบบ Linux จะไม่มีข้อความหรือสัญญลักษณ์อะไรแสดงที่หน้าจอเพราะฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังในการใส่ให้ถูกต้อง หากใส่ผิดไม่สามารถที่จะใช้ Del หรือ Back Space ลบข้อมูลได้ ให้ใช้ Ctrl+U แล้วใส่รหัสใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น

ภาพการกำหนดรหัสผ่าน admin ให้กับ Server
ภาพตัวอย่างการเข้าหน้า Login ของ Allmon2
ภาพตัวอย่างหน้าเว็บ Allmon2 แสดงข้อความ Node no in database
sudo chmod 777 astdb.php โดยจะต้องอยู่ที่ /var/www/html/allmon2 หรือ
sudo chmod 777 /var/www/html/allmon2/astdb.php
ภาพตัวอย่างการใช้คำสั่งเปลี่ยนโหมดไฟล์ astdb.php
./astdb.php โดยจะต้องอยู่ที่ /var/www/html/allmon2 หรือ
/var/www/html/allmon2/astdb.php
ภาพตัวอย่างการใช้คำสั่ง astdb.php เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล AllStar Node ทั้งหมด
ภาพตัวอย่างหลังจากมีข้อมูลของโหนดอยู่ในระบบแล้ว

ทดสอบสั่งเชื่อมต่อโหนดผ่าน Allmon2

ทดสอบสั่งเชื่อมต่อไปยังโหนด 55087 ซึ่งเป็นโหนดที่อยู่บนระบบ Cloud เปิดไว้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อใช้ทดลองเป็น HUB ในการเชื่อมต่อระบบ AllStar Link โดยระบุหมายเลขโหนดด้านบนและคลิ๊กที่ Connect เพื่อเชื่อมต่อ
Connect = เชื่อมต่อเพื่อรับฟังและสามารถส่งออกไปได้ด้วย
Disconnect = ตัดการเชื่อมต่อ
Monitor = เชื่อมต่อแบบรับฟังอย่างเดียว

ภาพตัวอย่างการสั่งเชื่อมต่อไปยังโหนด 55087
ภาพตัวอย่างหลังจากคลิ๊ก Connect เพื่อเชื่อมต่อ

เริ่มตั้งค่า Supermon

เปลี่ยนการทำงานไปอยู่ที่ /var/www/html/supermon โดยใช้คำสั่ง

cd /var/www/html/supermon
ภาพตัวอย่างการใช้คำสั่งเปลี่ยนการทำงานไปอยู่ที่ /var/www/html/supermon
sudo pico allmon.ini โดยอยู่ที่ /var/www/html/supermon หรือระบุเป็น
sudo pico /var/www/html/supermon/allmon.ini
ภาพตัวอย่างการใช้คำสั่งเพื่อกำหนดรหัสผ่านในไฟล์ allmon.ini
ภาพตัวอย่างการแก้ไขไฟล์ allmon.ini
ภาพตัวอย่างข้อมูลหน้าเว็บที่เราจะแก้ไข
sudo pico global.inc ที่ /var/www/html/supermon หรือ แก้ไขโดยตรงได้ที่
sudo pico /var/www/html/supermon/global.inc
ภาพตัวอย่างการใช้คำสั่งเพื่อแก้ไขไฟล์ global.inc
ภาพตัวอย่างการแก้ไขไฟล์ global.inc
ภาพตัวอย่างหน้าเว็บ Supermon หลังจากการแก้ไข

ข้อควรระวัง!!!

การใส่ระหัสผ่านสำหรับระบบ Linux จะไม่มีข้อความหรือสัญญลักษณ์อะไรแสดงที่หน้าจอเพราะฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังในการใส่ให้ถูกต้อง หากใส่ผิดไม่สามารถที่จะใช้ Del หรือ Back Space ลบข้อมูลได้ ให้ใช้ Ctrl+U แล้วใส่รหัสใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น

sudo htpasswd -cB .htpasswd admin
ภาพตัวอย่างการสร้างรหัสผ่าน admin ให้กับระบบ
ภาพตัวอย่างการ Login เพื่อเข้าระบบ Supermon
ภาพตัวอย่างข้อมูลของโหนด 51546 หลังจาก Login ด้วย admin
ภาพตัวอย่างแสดงข้อมูลของโหนด 55087 ที่เราเชื่อมต่อจากโหนด 51546 ไปหา
ภาพแสดงแผนผังการเชื่อมต่อจากการคลิ๊กปุ่ม Buble Chart
QR Code LIne Open Chat XLX822

--

--

Digital Ham Radio on Thailand

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store