ติดตั้ง AllStar Link บน Raspberry Pi

เริ่มทำการดาวน์โหลด Image ไฟล์

ให้เข้าที่หน้าดาวน์โหลดของ AllStarLink Wiki และให้เลือกดาวน์โหลด Image ในส่วนของอุปกรณ์ Raspberry Pi 2,3,4

ภาพตัวอย่างหน้าเว็บดาวน์โหลดใน AllStarLink Wiki
ภาพตัวอย่างไฟล์ Image ในส่วนของหน้าดาวน์โหลด Raspberry_Pi2_3_4
ภาพตัวอย่างในโปรแกรม Win32DiskImager ที่จะทำการเขียน Image

เริ่มเข้าระบบและตั้งค่า AllStar Link

ขั้นตอนต่อจากนี้เราจะต้องทราบหมายเลข IP Address ของอุปกรณ์ Raspberry Pi ที่อยู่ในวง LAN ของเรา เพราะเราจะเข้าทำการตั้งค่าโดยใช้โปรแกรม Putty รีโมทเข้าไปผ่านทางบริการ SSH ที่อยู่ใน Raspberry Pi ซึ่ง Putty สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ซึ่งการที่จะทราบหมายเลข IP Address ของอุปกรณ์ก็อาจจะเข้าไปดูใน Router ก็ได้หรือจะใช้ Application Fing เพื่อสแกนดูว่า Raspberry Pi ของเราได้หมายเลข IP อะไร

ภาพตัวอย่างการแสกนหา IP โดยใช้ Fing
ภาพตัวอย่างการตั้งค่า Putty เพื่อเชื่อมต่อ Raspberry Pi ผ่านทาง SSH
ภาพตัวอย่างการแจ้งเตือนความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ

ข้อควรระวัง!!!

การใส่ระหัสผ่านสำหรับระบบ Linux จะไม่มีข้อความหรือสัญญลักษณ์อะไรแสดงที่หน้าจอเพราะฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังในการใส่ให้ถูกต้อง หากใส่ผิดไม่สามารถที่จะใช้ Del หรือ Back Space ลบข้อมูลได้ ให้ใช้ Ctrl+U แล้วใส่รหัสใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น

ภาพภายหลังจากทำการเชื่อมต่อสำเร็จ
ภาพตัวอย่างเมนู Portal -> Node Setting
ภาพตัวอย่างการเข้าดูรหัสผ่านของแต่ละโหนด
ภาพตัวอย่างการพิมพ์คำสั่ง asl-menu ที่บรรทัดคำสั่ง
ภาพตัวอย่างหน้าจอ ASL Main Menu
ภาพหน้าจอคำถามในการเปลี่ยนรหัสผ่าน
ภาพหน้าจอแจ้งให้ตั้งค่าโซนเวลา
ภาพตัวอย่างการตั้งค่าโซนเวลา
ภาพตัวอย่างการตั้งค่าโซนเวลา
ภาพตัวอย่างข้อความแจ้งชื่ออุปกรณ์
ภาพตัวอย่างการปฏิเสธการตั้งค่าระบบเครือข่าย
ภาพหน้าจอข้อความแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการตั้งค่าเครือข่าย
ภาพตัวอย่างคำถามในการกำหนดการรับ IP
ภาพตัวอย่างหน้าจอแจ้งว่าสามารถเริ่มตั้งค่าโหนดได้แล้ว
ภาพหน้าจอเมนูตั้งค่าโหนด
ภาพตัวอย่างเมนูตั้งค่าหมายเลขโหนด
ภาพตัวอย่างการระบุหมายเลขโหนด
ภาพตัวอย่างเลือกเมนู N2 Node Password
ภาพตัวอย่างระบุรหัสผ่านของโหนด
ภาพตัวอย่างเลือกเมนู N3 Node Call Sign
ภาพตัวอย่างการระบุสัญญาณเรียกขานของโหนด
ภาพตัวอย่างเลือกเมนู N4 Radio Interface
ภาพอุปกรณ์ Interface RIM-Alinco และ RIM แบบอื่น ๆ
ภาพตัวอย่างเมนู I1 SimpleUSB
ภาพหน้าจอข้อความแจ้ง Enable SimpleUSB
ภาพตัวอย่างหน้าจอ N9 Save
ข้อความแจ้งตั้งค่า rxchannel
ข้อความแจ้งตั้งค่าใน iax.conf
ข้อความแจ้งตั้งค่าสัญญาณเรียกขานใน rpt.conf
ข้อความตั้งค่าใน extensions.conf
ข้อความตั้งค่า duplex ใน rpt.conf
ข้อความแจ้งให้บันทึกข้อมูลอีกครั้งที่ Main Menu
เลือกเมนู Back เพื่อกลับเมนูหลัก
ภาพหน้าจอเมนูหลักที่จะบันทึกการตั้งค่าทั้งหมด
ภาพหน้าจอให้ดูรายละเอียดการตั้งค่า
ภาพหน้าจอสอบถามการสำรองข้อมูล
ภาพข้อความแจ้งที่อยู่ของไฟล์สำรองข้อมูล
ภาพข้อความแจ้งบันทึกการตั้งค่าใหม่
ภาพข้อความแจ้งเริ่มระบบของ Asterisk ใหม่
ตัวอย่างภาพเลือก Exit เพื่อออกจากเมนู
ภาพตัวอย่างหน้าจอยืนยันการออกจากเมนู
ภาพตัวอย่างหน้าจอสอบถามการเปิดเมนู asl-menu ตอนเริ่มระบบ
ภาพตัวอย่างข้อความแจ้งการยกเลิก asl-menu
ภาพขั้นตอนสุดท้ายของการตั้งค่า
ภาพหน้าจอแสดงข้อความหยุดการเชื่อมต่อจากระบบ
ภาพตัวอย่างหน้าเว็บ AllStar Node List
ภาพตัวอย่างข้อมูลการเชื่อมต่อของโหนด 51546
LINE Open Chat XLX822

--

--

Digital Ham Radio on Thailand

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store