ติดตั้ง DVSwitch Server เข้าไปใน AllStar Link Node

เริ่มจากรีโมทด้วยเข้าไปใน AllStar Link Node

หลังจากที่เราได้ติดตั้งชุดโปรแกรมของ AllStar Link เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ใช้โปรแกรม Putty ทำการรีโมทเข้าไปเพื่อติดตั้ง DVSwitch โดยระบุหมายเลข IP ในโปรแกรม Putty แล้วคลิ๊กที่ Open

ภาพตัวอย่างการเชื่อมต่อ Putty เข้าไปยังหมายเลข IP ของ AllStar Link Node
cd /tmp
wget http://dvswitch.org/buster
sudo chmod +x buster
sudo ./buster
curl -s http://apt.allstarlink.org/repos/repo_signing.key | sudo apt-key add ---- สองบรรทัดด้านบนเป็น 1 คำสั่งนะครับ แล้วตามด้วยบรรทัดด้านล่างsudo apt-get update --allow-releaseinfo-change
sudo apt-get upgradeแล้วต่อด้วยคำสั่งsudo apt-get update -y
ภาพตัวอย่างการใช้คำสั่งเพื่อ upgrade ระบบ
ภาพตัวอย่างการใช้คำสั่งเพื่อ update ระบบ
sudo apt-get install dvswitch-server -y
ภาพตัวอย่างการใช้คำสั่งติดตั้ง DVSwitch Server
ภาพตัวอย่างหลังจากการติดตั้ง DVSwitch Server
ภาพตัวอย่างหลังจากทำการ reboot ระบบ
ภาพตัวอย่างหน้าเว็บ DVSwitch Server จาก AllStar Link ของเรา
ภาพตัวอย่างหน้าเว็บ Allmon2 จาก AllStar Link ของเรา
ภาพตัวอย่างหน้าเว็บ Supermon จาก AllStar Link ของเรา
ภาพตัวอย่างหน้า Dashboard ปกติของ DVSwitch Server
ภาพตัวอย่างหน้า Dashboard ที่ส่วนของ Analog Bridge Info หายไป
sudo pico /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service---- เป็นคำสั่งบรรทัดเดียวยาว ----
ภาพตัวอย่างการใช้คำสั่งเพื่อแก้ไขไฟล์ apache2.service
ภาพตัวอย่างไฟล์ apache2.service ก่อนทำการแก้ไข
ภาพตัวอย่างไฟล์ apache2.service หลังทำการแก้ไข
sudo systemctl daemon-reload
ภาพตัวอย่างการใช้คำสั่งให้โหลดการตั้งค่าในระบบใหม่
sudo service apache2 restart
ภาพตัวอย่างการใช้คำสั่งเริ่มการทำงานของ Web Server ใหม่
ภาพตัวอย่างข้อมูล Analog Bridge Info ในหน้า Dashboard ของ DVSwitch Server
QR Code LINE Openchat XLX822
QR Code LINE Openchat AllStar Link

--

--

Digital Ham Radio on Thailand

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store