ทำความรู้จักกับ AllstarLink

ภาพตัวอย่างหน้าเว็บอย่างเป็นทางการของ AllstarLink
ภาพตัวอย่างหน้า Supermon หรือหน้า Dashboard ของ AllstarLink Node 515410
ภาพตัวอย่างแผนผังการเชื่อมต่อของโหนด ซึ่งสามารถดูได้แบบออนไลน์
ภาพตัวอย่างแผนที่การเชื่อมโยงของโหนดที่มีการเชื่อมเข้าหากัน
ภาพตัวอย่างบอร์ด Raspberry Pi 4 ที่จะนำมาลงโปรแกรม AllstarLink
ภาพตัวอย่างอุปกรณ์ Interface สัญญาณที่จะมาต่อกับเครื่องวิทยุสื่อสาร
ตัวอย่างภาพ Alinco DR-135 ที่มีพอร์ทสื่อสารด้านหลังเครื่อง
ภาพตัวอย่างการเชื่อมต่อ AllstarLink ในรูปแบบต่าง ๆ
QR Code Line Openchat ของ XLX822

--

--

Digital Ham Radio on Thailand

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store