ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน AllstarLink

เริ่มลงทะเบียน

ขั้นแรกให้เข้าสู่เว็บไซต์ www.allstarlink.org และให้คลิ๊กที่ Login/Sign Up เพื่อเริ่มลงทะเบียน

ภาพตัวอย่างหน้าเว็บ www.allstarling.org
ภาพตัวอย่างหน้าต่าง Login เข้าสู่ระบบ
ภาพตัวอย่างหน้าเว็บเริ่มขั้นตอนการลงทะเบียน
ภาพตัวอย่างหน้าเว็บกรอกรายละเอียดที่จะลงทะเบียน
ภาพตัวอย่างหลังจากคลิ๊กส่งข้อมูลการลงทะเบียน
ภาพตัวอย่าง e-mail ที่ถูกส่งมาเพื่อยืนยันการลงทะเบียน
ภาพตัวอย่างหลังจากคลิ๊ก Link ยืนยันการลงทะเบียน
ภาพตัวอย่าง e-mail ตอบรับเข้าสู่ระบบ AllstarLink
ภาพตัวอย่างหน้าเว็บเพื่อ Login เข้าสู่ระบบของ AllstarLink
ภาพตัวอย่างหลังจากการ Login สำเร็จ
ภาพตัวอย่างเมนูเพื่อตั้งค่า Server
ภาพตัวอย่างหลังจากคลิ๊ก Server Settings
ภาพตัวอย่างการตั้งค่า Server ของเรา
ภาพตัวอย่างหลังจากเพิ่ม Server เข้ามาในระบบ
ภาพตัวอย่างเมนูตั้งค่า Node Settings
ภาพตัวอย่างหน้าเว็บเริ่มการสร้างโหนด
ภาพตัวอย่างหน้าเว็บการขอเพิ่มโหนดจาก AllstarLink
ภาพตัวอย่างหมายเลขโหนด AllstarLink ที่เราได้รับ
ภาพแสดงตัวอย่างรหัสผ่านของโหนด AllstarLink
ภาพตัวอย่างการตั้งค่าเพิ่มเติมของโหนด AllstarLink
ภาพตัวอย่างยืนยันการแก้ไขข้อมูลโหนด
ภาพตัวอย่างเมนู AllStar Node List
ภาพตัวอย่างหน้าเว็บ AllStar Link Node List
ภาพตัวอย่างข้อมูลของโหนด 515410
ภาพตัวอย่างแผนผังการเชื่อมต่อของโหนด 515410
ภาพตัวอย่างโหนด 53620 จะมีข้อมูลของโหนด 515410 ที่เชื่อมต่อกันด้วย
QR Code Line Openchat XLX822

--

--

Digital Ham Radio on Thailand

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store