เชื่อมต่อวิทยุสื่อสารและ Smartphone กับโหนด AllStar Link

รายการอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อทั้งหมด

 • อุปกรณ์ Raspberry Pi ที่ติดตั้ง AllStar Link เรียบร้อยแล้ว
 • Interface เชื่อมต่อ AllStar Link กับ Alinco DR-135EZ-1
 • วิทยุสื่อสาร Alinco DR-135EZ-1
Alinco DR-135EZ-1 และ Interface RIM-Alinco

เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

 • เสียบ RIM-Alinco เข้ากับ Alinco DR-135
ภาพการต่อ RIM-Alinco เข้ากับ Alinco DR-135EZ-1
 • ต่อสาย USB จาก RIM-Alinco ไปยัง Raspberry Pi
ภาพการต่อสายต่าง ๆ เพื่อใช้งาน AllStar Link
 • ต่อสาย LAN เข้า Raspberry Pi และเสียบไฟเข้า

เริ่มตั้งค่าไฟล์ simpleusb.conf

ไฟล์ที่เก็บการตั้งค่าของ Interface ที่เชื่อมต่อกับวิทยุสื่อสารจะอยู่ที่ /etc/asterisk/ ชื่อไฟล์ simpleusb.conf ซึ่งถ้าใครต่อเสร็จแล้ว Alinco DR-135 TX ได้แต่ไม่รับสัญญาณ RX จากความถี่เพื่อส่งออกในระบบ AllStar Link ก็เป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ตั้งค่าในไฟล์นี้ให้เข้ากับ RIM-Alinco ใช้คำสั่ง pico เพื่อทำการแก้ไขไฟล์

sudo pico /etc/asterisk/simpleusb.conf
ภาพตัวอย่างการใช้คำสั่งเพื่อแก้ไขไฟล์ simpleusb.conf
carrierfrom = usb
ctcssfrom = no
ภาพตัวอย่างบรรทัดที่แก้ไขในไฟล์ /etc/asterisk/simpleusb.conf
sudo pico /etc/asterisk/rpt.conf
ภาพตัวอย่างการใช้คำสั่งเพื่อแก้ไขไฟล์ rpt.conf
rxchannel = SimpleUSB/usb_515411
holdofftelem = 0
แก้ให้เป็น
holdofftelem = 1
telemdefault = 1 (หรืออาจเป็นเลขอื่นก็ได้)
ให้เปลี่ยนเป็น
telemdefault = 0
ภาพตัวอย่างการแก้ไขไฟล์ /etc/asterisk/rpt.conf
ภาพตัวอย่างในการแก้ไขไฟล์ rpt.conf เพิ่มเติม
ภาพตัวอย่างค่าเดิมในส่วนของ [functions] ของไฟล์ rpt.conf
ภาพตัวอย่างหลังจากเอาเครื่องหมาย ; หน้าบรรทัดคำสั่ง *1, *2 และ *3 ออก
 • *1 ในที่นี้หมายถึง ถ้าเรากด DTMF จากเครื่องวิทยุเข้ามาที่โหนด แล้วตามด้วยเลขโหนดจะเป็นการตัดการเชื่อมต่อจากโหนดนั้น ๆ เช่น
  *155087 ก็เป็นการตัดการเชื่อมต่อจากโหนด 55087
 • *2 หมายถึง ถ้าเรากด DTMF จากเครื่องวิทยุเข้ามาที่โหนด แล้วตามด้วยหมายเลขโหนดเป็นการสั่งเชื่อมต่อไปยังโหนดนั้น ๆ แบบรับอย่างเดียวส่งออกไม่ได้ เช่น *255087 ก็เป็นการเชื่อมต่อไปยังโหนด 55087 ในโหมดรับอย่างเดียว
 • *3 หมายถึง ถ้าเรากด DTMF จากเครื่องวิทยุเข้ามาที่โหนด แล้วตามด้วยหมายเลขโหนดเป็นการสั่งเชื่อมต่อไปยังโหนดนั้น ๆ แบบรับและส่งด้วย เช่น *355087 ก็เป็นการเชื่อมต่อไปยังโหนด 55087 ในโหมดรับและส่ง
sudo astres.sh
ภาพตัวอย่างการสั่งให้ Asterisk เริ่มทำงานใหม่
วิดีโอตัวอย่างการใช้วิทยุสื่อสาร Analog ส่งเข้าระบบ AllStar Link

ตั้งค่าเปิดการใช้งานให้ DVSwitch เชื่อมต่อเข้ามายังโหนด AllStar Link

สำหรับการเชื่อมต่อมายังโหนด AllStar Link ด้วย Application DVSwitch นั้นใช้การเชื่อมต่อเข้ามายังโปรโตคอล IAX2 ซึ่งมีอยู่ใน DVSwitch อยู่แล้ว ตั้งค่าเปิดใช้งานได้โดยไปแก้ไขไฟล์ /etc/asterisk/iax.conf แล้วกำหนดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเท่านั้น

sudo pico /etc/asterisk/iax.conf
ภาพตัวอย่างการใช้คำสั่งแก้ไขไฟล์ /etc/asterisk/iax.conf
ภาพค่าเดิมของ /etc/asterisk/iax.conf
ภาพตัวอย่างการแก้ไขในไฟล์ /etc/asterisk/iax.conf
sudo astres.sh
ภาพตัวอย่างการสั่งให้ Asterisk เริ่มการทำงานใหม่

ทดสอบตั้งค่าใน Application DVSwitch เชื่อมเข้ามายังโหนด

DVSwitch เป็น Application ในระบบ Android ซึ่งสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี ซึ่งผมมีบทความการใช้งานเบื้องต้นอยู่แล้ว

ภาพตัวอย่างหน้าดาวน์โหลด DVSwitch Mobile ใน Play Store
Protocol = IAX2 (Protocol คือรูปแบบการเชื่อมต่อ)
Hostname = 192.168.77.92 (Hostname คือหมายเลข IP ของ AllStar Node)
Port = 4569 (ค่าปกติคือหมายเลข 4569)
Username = hamradio (Username คือชื่อผู้ใช้ที่เรากำหนดใน iax.conf)
Password = aslxlx822a (Password คือรหัสผ่านที่เรากำหนดใน iax.conf
CallerID = HS2BMI (CallerID คือสัญญาณเรียกขานที่จะไปแสดงในข้อมูลเชื่อมต่อโหนด)
Caller Number = เว้นว่างไว้
Node = 515411 (Node คือหมายเลขโหนดที่เราจะเชื่อมต่อเข้าไป)
ภาพตัวอย่างหน้าจอ Applicaion DVSwitch
ภาพตัวอย่างหน้าจอรายการ Account ในเครื่อง
ภาพตัวอย่างการตั้งค่าต่าง ๆ เข้าไปใน Account ของ DVSwitch
ภาพตัวอย่างหน้าจอหลักของ DVSwitch
ภาพตัวอย่างการตั้งค่า Droidstar เพื่อเชื่อมเข้าโหนด AllStar Link
http://หมายเลข IP หรือ Hostname ของโหนด/allmon2
http://หมายเลข IP หรือ Hostname ของโหนด/supermon
ภาพตัวอย่างหน้าเว็บ Allmon2 ของโหนด 515411

--

--

Digital Ham Radio on Thailand

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store